top of page

Liv sou Entènèt

Doctor Examining Patient-min

Nan QCC, nou kwè ke pi bon fason pou trete maladi a se anpeche li rive an premye. Sèvis Swen Prevantif nou yo vize pwoteje, ankouraje, ak kenbe sante w ak byennèt, ede anpeche maladi, andikap, ak lanmò.

Apwòch Sante aktif

Swen prevantif enplike tchèkòp regilye, tès depistaj, vaksen, ak edikasyon pasyan yo pou anpeche maladi yo anvan yo devlope. Lè nou idantifye pwoblèm sante yo anvan yo vin grav, nou ka ede w evite konplikasyon, diminye bezwen pou swen espesyalize, epi amelyore rezilta sante w an jeneral.

 

Plan Prevantif Pèsonalize

Founisè devwe nou yo travay kole kole avèk ou pou konprann bezwen espesifik ak risk sante w yo. Dapre konpreyansyon sa a, nou devlope yon plan prevantif pèsonalize ki gen ladan tès depistaj rekòmande ak ajisteman fòm, ki pèmèt ou pran swen sante ou.

Founisè ki fè konfyans

Founisè ki gen eksperyans nou yo nan QCC pran angajman pou yo vin patnè alontèm ou nan sante. Nou mete aksan sou kominikasyon ouvè ak edikasyon pasyan, pou asire ou konprann tout aspè nan plan swen prevantif ou. Avèk QCC, ou ka fè konfyans ke swen prevantif ou se nan men ki kapab, k ap pran swen.

Edikasyon Sante

Edikasyon se yon poto nan swen prevantif. Nou bay resous ak materyèl edikatif sou yon seri sijè sante, soti nan nitrisyon ak aktivite fizik nan sante mantal ak jesyon estrès. Nou vize pou ekipe ou ak konesans ou bezwen pou pran desizyon enfòme sou sante ou.

Sante Kominotè

Swen prevantif se pa sèlman sou sante endividyèl; li enpòtan tou pou byennèt kominote a. Lè nou prevni maladi nan kominote nou an, nou kontribye nan yon sosyete ki pi an sante ak pi kontan. QCC fyè dèske li yon patisipan aktif nan pwomosyon sante kominote a.

Swen prevantif se premye etap nan vwayaj ou nan sante ak byennèt alontèm. Fè QCC konfyans pou gide ou sou chemen sa a, bay sipò, konesans, ak swen ou bezwen pou anpeche maladi ak kenbe pi bon sante. Kontakte nou jodi a pou w aprann plis sou sèvis Swen Prevantif nou yo. Vwayaj ou nan sante dire tout lavi a kòmanse ak prevansyon.

bottom of page