top of page

Liv sou Entènèt

Family in Park-min

Nan QCC, nou kwè nan bay swen sante konplè, endividyalize pou chak etap nan lavi, se poutèt sa sèvis Swen Prensipal granmoun ak Timoun nou yo se nan nwayo sa nou fè. Soti nan tibebe rive nan granmoun aje, nou pran yon apwòch holistic nan sante, konsidere tout spectre nan aspè fizik, emosyonèl, ak sosyal ki fòme byennèt.

Pwomosyon Sante pou tout lavi

Ekip founisè swen prensipal kalifye ak konpasyon nou an dedye a ankouraje sante pou tout lavi. Nou bati relasyon ak pasyan nou yo, pran tan pou konprann bezwen endividyèl ou yo ak objektif sante ou. Lè nou fè sa, nou ka adapte swen sante pou asire pi bon byennèt kounye a, ak nan ane k ap vini yo.

Pran swen timoun yo

Pou pasyan pedyatrik nou yo, nou fè efò pou fè swen sante yon eksperyans pozitif. Anviwònman zanmitay timoun nou an fèt pou fè timoun yo santi yo alèz, pandan ke founisè ki gen eksperyans nou yo pran tan pou adrese nenpòt enkyetid oswa kesyon yo ka genyen. Nou kwè nan enpòtans swen prevantif ak edikasyon, ede timoun ak paran yo konprann valè yon vi ki ansante depi yo piti.

Swen Sante pou Adilt

Sèvis swen prensipal adilt nou yo gen ladann swen prevantif, tretman pou kondisyon egi ak kwonik, ak konsèy sou byennèt. Ekip nou an dedye pou ede ou rete an sante epi enfòme sou kondisyon medikal ou yo ak opsyon tretman ou yo. Kit se tcheke anyèl ou, jere yon kondisyon kwonik, oswa adrese yon maladi toudenkou, ekip nou an nan QCC la pou sipòte ou chak etap nan wout la.

Swen Prevantif ak Pwoaktif

Nan QCC, nou kwè ke nou aktif sou sante. Sèvis swen prevantif nou yo vize detekte ak adrese pwoblèm sante potansyèl anvan yo vin pwoblèm enpòtan. Men sa yo enkli tchèk-up regilye, tès depistaj sante, vaksen, ak konsèy sou vi. Nou gide ou atravè tout etap nan lavi yo, soti nan vaksen timoun rive nan tès depistaj sante granmoun ak swen granmoun aje.

Swen Kowòdone

Antanke founisè swen prensipal ou, nou asire swen ou kowòdone ak kontinyèl. Si w bezwen wè yon espesyalis, n ap ede fasilite referans epi asire tout founisè swen sante w yo sou menm paj la. Apwòch entegre nou an vle di ke nou kontwole sante jeneral ou, menm lè konsantre sou yon pwoblèm sante espesifik.

Kit w ap chèche founisè swen sante devwe pou bezwen pitit ou oswa swen atantif pou pwòp kondisyon sante adilt ou, QCC angaje l pou l sèvi kòm premye pwen kontak w pou pwoblèm sante. Atravè sèvis Swen Prensipal Granmoun ak Timoun nou yo, nou ofri swen konplè pèsonalize ki fèt pou sipòte ak kenbe byennèt ou, kèlkeswa laj oswa eta sante.

Kontakte nou jodi a, epi kite nou jwenn ou sou wout ou nan sante pou tout lavi.

bottom of page